Ropczyce

Ropczyce są jednym z najstarszych miast południowo - wschodniej Polski, a najstarszą wzmiankę napotkano w dokumencie wydanym przez Bolesława Wstydliwego 10 maja 1252 roku.

 

 

Ropczyce zostały założone przez Jana i Mikołaja Gielniców na mocy dokumentu lokacyjnego nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego 3 marca 1362 roku. Po założeniu miasta król Kazimierz Wielki bywał tu częstym gościem.
Kościół Matki Bożej w Ropczycach

Parokrotnie zatrzymywał się też w Ropczycach król Władysław Jagiełło dla odbywania sądów, a w 1448 roku miasto gościło Kazimierza Jagiellończyka, który zawarł tutaj rozejm z księciem Konradem Oleśnickim. W 1578 roku, wracając ze Lwowa do Krakowa, zatrzymał się w mieście król Stefan Batory. Już w XVI wieku Ropczyce mające duże znaczenie (nazywane z racji wagi handlowej "małym Gdańskiem") otrzymały status stolicy powiatu.

 Obecnie, liczące ponad 16 tysięcy mieszkańców i zajmujące 47 kilometrów kwadratowych powierzchni Ropczyce, są siedzibą Starostwa Powiatowego i ważnym centrum administracyjnym. Na terenie miasta funkcjonują wszystkie ważniejsze instytucje powiatowe, samorządowe i administracji państwowej. Administracyjnie w skład gminy wchodzi 8 sołectw i 9 osiedli, z ogólną liczbą ludności 10 tysięcy. Ogólna powierzchnia miasta i gminy wynosi 139 kilometrów kwadratowych.

 
Miasto Ropczyce stanowi ważne lokalne centrum administracyjne, gospodarcze, handlowe, kulturalne i oświatowe. Potencjał gospodarczy gminy tworzy przemysł i rolnictwo. Są tu zlokalizowane zakłady przemysłu metalowego i maszynowego, materiałów ogniotrwałych, przetwórstwa rolno-spożywczego. Do największych z nich, których produkty znane są nie tylko w kraju ale i za granicą, należą przede wszystkim: Cukrownia "Ropczyce" S.A., Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A., "Cargill" Pasze Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. oraz "Stal-Konstrukcje" Sp. z o.o. Ogólnie zaś na terenie miasta i gminy działa obecnie 1267 podmiotów gospodarczych, a utrzymująca się od pewnego czasu tendencja wzrostowa sugeruje, że liczba ta będzie się zwiększać.

 

Tekst pochodzi ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach, a zdjęcia ze strony Centrum Kultury w Ropczycach.

Dodatkowe informacje